Stappenreeks

Een voorlichtingsmethodiek waarbij de paramedicus de patiënt doelgericht en procesmatig begeleidt naar gezond(er) gedrag of beter omgaan met een (chronische )aandoening. De stappenreeks omvat de stappen: openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en blijven doen. De stappen worden niet noodzakelijk chronologisch doorlopen. Vanuit deze methodiek stimuleert de paramedicus de patiënt om waar mogelijk actief met zijn gezondheidssituatie om te gaan.
De voorlichtingsmethodiek gaat uit van een samenwerkingsrelatie met de patiënt, waarbij de begeleiding wordt afgestemd op de patiënt en de mogelijkheden van de behandeling. Door rekening te houden met persoonsgebonden factoren, maakt de paramedicus zijn begeleiding nog meer op maat. (Verhulst, 2005)
 
P-factoren

Psychologische factoren die specifiek zijn voor de desbetreffende patiënt. Genoemd worden: demografische kenmerken, locus of control, stijl van attribueren, stijlen van coping, emotionele gesteldheden (waaronder verwerkingsprocessen, angst, boosheid en depressie), pijn en somatisatie (Verhulst, 2005).
 
Therapeurische oriëntatie

Een therapeutische orientatie komt tot uiting in de benadering van het beroep en de bejegening van de patient, waarbij de therapeut op een continuum geplaatst kan worden van therapeut-/ziektegericht tot patient-/probleemgericht.
In de praktijk zal een therapeut-/ziektegericht therapeut zich overwegend richten op de somatische aspecten van een aandoening, terwijl een patient-/probleemgericht therapeut naast de somatische aspecten zich ook expliciet zal richten op de psychische en sociale aspecten van een aandoening. (Verhulst, 2011)